Close

Procedury

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

Działania interwencyjne 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji[1], nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych: rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp., a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego: stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości[2] lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

5. Jeżeli sytuacja powtórzy się, tzn. uczeń po raz kolejny będzie posiadał przy sobie substancję przypominającą narkotyk szkoła zastosuje powyższe procedury oraz zawiadomi policję.

UWAGA!


Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:

§ posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,

§ wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

§ udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,

§ wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.


Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat.

Z przestępstwem mamy do czynienia jeśli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego.

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji, np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży.

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielania poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie rodziców ucznia.

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorami współpracy są pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii oraz przedstawiciel wydziału ds. narkotyków.

[1] Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych ?  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

[2] Stężenie we krwi powyżej 0,5 ? alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

PROCEDURA EWAKUACJI

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

CEL PROCEDURY:

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i innych pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działania począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów, nauczycieli i innych pracowników z budynków III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 

 

PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY:

 1. POŻAR – gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.
 2. ZAMACH TERRORYSTYCZNY – po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego.
 3. ZAGROŻENIE LUB WYSTĄPIENIE SKAŻENIA CHEMICZNEGO (NSCH) – jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut.
 4. ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ.
 5. ZAGROŻENIE WYBUCHEM GAZU SPOWODOWANE AWARIĄ INSTALACJI GAZOWEJ.
 6. INNE.

 

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE:

Alarmowanie o zagrożeniach w budynkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej „sygnalizacji głosowej i świetlnej”:

 1. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy słowny komunikat: „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy, którym są cztery długie dzwonki z przerwami trwającymi dwie sekundy. W razie braku elektryczności sygnałem będą gwizdy lub sygnał dzwonkiem ręcznym połączone  z komunikatem werbalnym: „Ewakuacja”.
 2. Woźny III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły. Na tej podstawie ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
 3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami, procedurami i aktualnie zaistniałą sytuacją.
 4. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.

 

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA (BIORCA INFORMACJI) ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SEKRETARIAT SZKOŁY LUB KTÓREGOŚ Z NAUCZYCIELI.

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:

WOŹNY:

 • W godzinach pracy szkoły treść otrzymanej informacji / komunikatu o zagrożeniu przekazuje do:

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie …………… 0655299014 wew. 23

Sekretariatu szkoły …………………………………………………… 0655299014 wew. 21

W – ce Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie ……. 0655299014 wew. 24

Pokoju nauczycielskiego …………………………………………… 0655299014 wew. 25

oraz wstrzymuje wejście na teren III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

 • Po godzinach pracy szkoły– w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosowne do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

SEKRETARIAT:

Zgodnie z decyzją Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie powiadamia:

 • Policję …………………………….. tel. 997
 • Straż pożarną…………..………….. tel. 998
 • Pogotowie ratunkowe………………… tel. 999
 • inne służby w zależności od potrzeb
 • lub dzwoni na numer alarmowy…… tel.112

Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci, itp.

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE:

 • Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełna lub częściowa).
 • Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.
 • Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: załadunek, transport i ochronę dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie osób postronnych.
 • Organizuje akcję ratowniczą.
 • Zarządza ewakuację samochodów sprzed budynków III Liceum Ogólnokształcącego  w Lesznie.
 • Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Wodnokanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.).

 

NAUCZYCIELE:

 • Ogłaszają alarm dla uczniów.
 • Nakazują opuszczenie budynków.
 • Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów.
 • Nadzorują zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia i dokumentów.
 • Sprawdzają stan osobowy uczniów.

 

NAUCZYCIEL DYŻURUJĄCY NA BOISKU SZKOLNYM:

 • Nadzoruje ewakuację samochodów sprzed budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.
 • Przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu akcji ewakuacyjnej.

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM    IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE:

 • W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze.
 • W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego (NSCH) w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami (pozostać na miejscu, ewakuować się).

 

OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI:

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i wodno – kanalizacyjne.
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Przygotować do ewakuacji (zabezpieczyć) ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, itp.
 5. Pozamykać okna.
 6. Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić do przydzielonych im zadań.
 7. Wszystkie osoby opuszczające III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji, postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na Plac Kościuszki.
 8. Nie zamykać pomieszczeń.
 9. Nauczyciele informują woźnego szkoły o opuszczeniu sal przez uczniów.
 10. Nauczyciele na miejscu ewakuacji – Placu Kościuszki sprawdzają obecność i przekazują informację Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
 11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

 

DROGI EWAKUACYJNE / KIERUNKI EWAKUACJI:

Ewakuacja uczniów i pracowników III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na Plac Kościuszki odbywa się zgodnie z planem ewakuacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie – w załączeniu do niniejszej procedury.

 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU SZKOŁY:

 1. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci, itp., które mają być zabezpieczone (ewakuowane).
 2. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji.
 3. Przeprowadzać regularnie próbną ewakuację klas w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie, itp.
 2. Na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woźny szkoły oraz wyznaczone osoby funkcyjne.

 

 

PLAN EWAKUACJI

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE

 

 1. Sygnałem alarmowymw szkole są cztery długie dzwonki z przerwami trwającymi dwie sekundy. W razie braku elektryczności sygnałem będą gwizdy lub sygnał dzwonkiem ręcznym połączone z komunikatem werbalnym: „EWAKUACJA”.
 2. W razie pożaru lub innego zagrożenia najpierw ewakuacji podlegają uczniowie, a później inne osoby. Kolejność ewakuacji uczniów uzależniona jest od miejsca wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Najpierw ewakuujemy najbardziej potrzebujących pomocy (stan zdrowia, stan psychofizyczny).
 3. W momencie ogłoszenia alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia woźny szkoły natychmiast otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne.
 4. Uczniów znajdujących się w pomieszczeniach na parterze w lewym skrzydle budynku A kieruje się do wyjścia głównego, wychodzącego na Plac Kościuszki.
 5. Uczniów znajdujących się w pomieszczeniach na parterze w prawym skrzydle budynku A kieruje się  do wyjścia bocznego, wychodzącego na boisko szkolne.
 6. Osoby przebywające w pokoju nauczycielskim kieruje się także do wyjścia bocznego, wychodzącego  na boisko szkolne.
 7. Uczniów znajdujących się w pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku A, w tym w auli, kieruje się do wyjścia głównego, wychodzącego na Plac Kościuszki.
 8. Uczniów znajdujących się w pomieszczeniach na drugim piętrze budynku A kieruje się do wyjścia bocznego, wychodzącego na boisko szkolne.
 9. Uczniów znajdujących się w sali gimnastycznej, gabinecie pedagoga szkolnego, w hali sportowej – piłkarskiej, na boiskach sportowych lub w szatniach gimnastycznych, kieruje się do najbliższego wyjścia.
 10. Uczniów znajdujących się we wszystkich pomieszczeniach budynku B, w tym w bibliotece szkolnej,  kieruje się do wyjścia wychodzącego na boisko szkolne.
 11. Za sprawne przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia  w poszczególnych pomieszczeniach.
 12. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przebieg ewakuacji na swoim odcinku ma obowiązek powiadomić  o zakończeniu ewakuacji i jej przebiegu Pana Konrada Kokocińskiego – Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
 13. Po wyprowadzeniu uczniów z budynków szkoły na zewnątrz, wszystkie klasy ustawiają się na Placu Kościuszki, przyjmując porządek: od Ia do IIIf.
 14. Opiekę nad ewakuowanymi sprawuje Pan Konrad Kokociński, w przypadku jego nieobecności Pani Małgorzata Zielińska.