Close

Biblioteka szkolna zaprasza:

 • poniedziałek: 8.00-16.00
 • wtorek: 10.00-15.00
 • środa: 10.00-15.00
 • czwartek: 8.00-14.00
 • piątek: 8.00-14.00
Regulamin biblioteki szkolnej:

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna, książki popularnonaukowe), czytając i przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

4. Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę (uczniowie). Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

5. Jednorazowo wypożyczyć można do trzech książek na okres 1 miesiąca.

6. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza okres wypożyczenia może być prolongowany.

7. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

9. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

10. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

11. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić  przed zniszczeniem i zgubieniem.

12. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej (zniszczonej).

13. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

15. Zainteresowani czytelnicy w uzgodnieniu z bibliotekarzem mają możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji.

16. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

17. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Uczniowie mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.

18. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych ICIM określa odrębny regulamin.


Zbiory: Księgozbiór biblioteki szkolnej to:

 • książki
 • czasopisma
 • zbiory specjalne

Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej:

Informacja – to księgozbiór podręczny, katalogi oraz dostęp do Internetu

Księgozbiór podręczny:

Jest źródłem informacji bezpośredniej i zawiera: podstawowe kompendia wiedzy takie jak:

 • encyklopedie ogólne
 • encyklopedie specjalne (przedmiotowe)
 • słowniki językowe
 • słowniki rzeczowe
 • albumy

Katalogi:

 • alfabetyczne : zawierają opisy katalogowe dokumentów uszeregowane w porządku alfabetycznym
 • rzeczowe : zawierają opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów.

Zasoby informacyjne Internetu Stanowisko komputerowe służy do:

 • poszukiwań informacyjnych, tekstowych i rzeczowych( szybkość dotarcia do informacji gdy brak danych w księgozbiorze)
 • do pracy z programami edukacyjnymi i multimedialnymi 

Pracownicy biblioteki:

mgr Maria Wojciechowska
mgr Małgorzata Zielińska