Close

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Nowa Hala Sportowa

w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się do dziennika

Aktualności

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

Apel z okazji odzyskania niepodległości

W dniu 08.11.2019 w naszej szkole odbył się apel z okazji odzyskania niepodległości. Apel rozpoczął wspólnym odśpiewaniem hymnu o godzinie 11.11, czym III LO włączyło się do ogólnopolskie…

9 listopada 2019

59 Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2019”

Kolejny zlot młodzieży „Palmiry, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w dniu 19 października 2019 roku. Trasę rozpoczęliśmy od miejscowości Leszno gdzie zwiedziliśmy pomniki upam…

21 października 2019

Gra szkolna matematyczno-historyczno-językowa

Gra szkolna matematyczno-historyczno-językowa rozpoczęła się 15.10.2019 roku i uczestniczą w niej uczniowie wszystkich klas pierwszych. W załącznikach szczegóły, zadania I etapu i harmonogram…

16 października 2019

#ErasmusDays

W czwartek, 10.10.19, nasza szkoła wzięła udział w europejskiej akcji #ErasmusDays. Tematem wydarzenia było: “Let’s taste Europe – Poznajmy smaki Europy”. Klasy I dg i I ag z wych…

11 października 2019

III LO w Chorwacji – 2019

W dniach od 30.09 do 04.10.2019 r. uczniowie i nauczyciele z III LO w Lesznie przebywali na spotkaniu w Chorwacji, w miejscowości Bedekovcina, w ramach projektu Erasmus+ pt.”HERO 2.0”. Pierwszy d…

5 października 2019

Międzynarodowe spotkanie w Krzyżowej

Od 21 do 26 września odbywa się w Krzyżowej międzynarodowe spotkanie z udziałem uczniów IIILO oraz uczniów z naszych szkół partnerskich z Niemiec i Ukrainy. Spotkanie to jak zwykle jest dosko…

28 września 2019

UWAGA !!!

KOMUNIKAT DYREKTORA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2029 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) informuję, co następuje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. została zmieniona organizacja realizacji zadań III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
2. Realizacja zadań szkoły przebiega z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. Kształcenie na odległość realizują nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, których współpracę z uczniami lub rodzicami koordynuję, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, między innymi poprzez ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w danym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. W związku z powyższym od dnia 30 marca 2020 r. zmienia się plan zajęć edukacyjnych, z którym proszę zapoznać się poprzez e-dziennik: „UONET+”.
5. Ustaliłem, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
6. Nauczyciele realizujący z uczniami poszczególne zajęcia edukacyjne zostali zobowiązani do wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej.
7. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcą klasy, w ustalonych przez nauczycieli formie i terminach.
8. Podstawową formą wzajemnej komunikacji całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie jest dziennik elektroniczny, wykorzystujący program „UONET+”.
9. Pozostając do Państwa dyspozycji, szanowni Rodzice i Waszej, droga młodzieży, wspólnie z wicedyrektorami szkoły: Panią Małgorzatą Zielińską i Panią Joanną Karaś oraz nauczycielami życzymy przede wszystkim zdrowia.
Z poważaniem
Konrad Kokociński