Close

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

Nowa Hala Sportowa

w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Dziennik Elektroniczny

Zaloguj się do dziennika

Aktualności

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

101 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Jak co roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w dniu 27 grudnia uczcili pamięć POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH. Pod pomnikiem upamiętniającym powstańców …

29 grudnia 2019

Berlińska Wyspa Muzeów

Uczniowie klas humanistycznych I d, I dg, III d oraz I c w dniu 10 grudnia 2019 roku wraz z opiekunami odwiedzili Berlin. Cel wycieczki – lekcja historii starożytnej 😍, miejsce – berl…

12 grudnia 2019

100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski

Zbliżająca się 100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski to ważne dla naszego miasta wydarzenie. III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego włączyło się w upamiętnienie tej …

22 listopada 2019

Śladem powstańców wielkopolskich i Armii Hallera

Zbliżająca się 100. rocznica powrotu Leszna w granice Polski stała się okazją do poznania historii regionalnej. W dniu 14 listopada 2019 roku uczniowie klas mundurowych 1e, 1eg i 3e o profilu po…

15 listopada 2019

Obchody 101 rocznicy Święta Niepodległości

Obchody 101 rocznicy Święta Niepodległości rozpoczęła msza w kościele św. Antoniego, w której udział wzięły kompania honorowa Wojska Polskiego i poczty sztandarowe. Następnie uczestnicy p…

12 listopada 2019

UWAGA !!!

KOMUNIKAT DYREKTORA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2029 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) informuję, co następuje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. została zmieniona organizacja realizacji zadań III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
2. Realizacja zadań szkoły przebiega z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. Kształcenie na odległość realizują nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, których współpracę z uczniami lub rodzicami koordynuję, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, między innymi poprzez ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
- równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
- zróżnicowanie zajęć w danym dniu,
- możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
- ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. W związku z powyższym od dnia 30 marca 2020 r. zmienia się plan zajęć edukacyjnych, z którym proszę zapoznać się poprzez e-dziennik: „UONET+”.
5. Ustaliłem, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
6. Nauczyciele realizujący z uczniami poszczególne zajęcia edukacyjne zostali zobowiązani do wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej.
7. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcą klasy, w ustalonych przez nauczycieli formie i terminach.
8. Podstawową formą wzajemnej komunikacji całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie jest dziennik elektroniczny, wykorzystujący program „UONET+”.
9. Pozostając do Państwa dyspozycji, szanowni Rodzice i Waszej, droga młodzieży, wspólnie z wicedyrektorami szkoły: Panią Małgorzatą Zielińską i Panią Joanną Karaś oraz nauczycielami życzymy przede wszystkim zdrowia.
Z poważaniem
Konrad Kokociński