Close

20 marca 2017

Młodzi zdolni – konkurs na opowiadanie

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką, fantasy, science fiction z własnym, oryginalnym światem przedstawionym, dotąd niepublikowane. Prace konkursowe – opowiadania o długości nieprzekraczającej 5 stron (wydruk A4, standardowy margines 2,5 cm, nagłówek i stopka 1,5 cm, czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1) można składać do 20 kwietnia 2017r. u pani Patrycji Dudziak. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem). Do tekstu należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, klasę, e-mail.