Close

PROCEDURA EWAKUACJI

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

I. CEL PROCEDURY:

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i innych pracowników III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działania począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów, nauczycieli i innych pracowników z budynków III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.


II. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY:

 1. POŻAR – gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami.
 2. ZAMACH TERRORYSTYCZNY – po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego.
 3. ZAGROŻENIE LUB WYSTĄPIENIE SKAŻENIA CHEMICZNEGO (NSCH) – jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut.
 4. ZAGROŻENIE KATASTROFĄ BUDOWLANĄ.
 5. ZAGROŻENIE WYBUCHEM GAZU SPOWODOWANE AWARIĄ INSTALACJI GAZOWEJ.
 6. INNE.


III. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE:

Alarmowanie o zagrożeniach w budynkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie odbywa się w ramach wewnętrznego systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej „sygnalizacji głosowej i świetlnej”:

 1. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy słowny komunikat: „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy, którym są cztery długie dzwonki z przerwami trwającymi dwie sekundy. W razie braku elektryczności sygnałem będą gwizdy lub sygnał dzwonkiem ręcznym połączone z komunikatem werbalnym: „EWAKUACJA”.
 2. Świadek niebezpiecznego zdarzenia (biorca informacji) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu sekretariat lub któregoś z pracowników
  III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.
  Na tej podstawie ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
 3. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami, procedurami i aktualnie zaistniałą sytuacją.
 4. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie.


IV. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA:

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA (BIORCA INFORMACJI):

 • W godzinach pracy szkoły informuje o zagrożeniu:
 1. Sekretariat szkoły ……………………………………………………… 65 5299014 wew. 21
 2. Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie ……………. 65 5299014 wew. 23
 3. Woźnego szkoły, który wstrzymuje wejście na teren III Liceum
   Ogólnokształcącego w Lesznie.
 • Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosowne do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

 

SEKRETARIAT:

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie powiadamia:

 • Policję …………………………….. tel. 997
 • Straż pożarną…………..………….. tel. 998
 • Pogotowie ratunkowe………………… tel. 999
 • inne służby w zależności od potrzeb
 • lub dzwoni na numer alarmowy…… tel. 112

Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci, itp.

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE:

 

 • Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełna lub częściowa).
 • Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.
 • Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: załadunek, transport i ochronę dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych.
 • Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie osób postronnych.
 • Organizuje akcję ratowniczą.
 • Zarządza ewakuację samochodów sprzed budynków III Liceum Ogólnokształcącego  w Lesznie.
 • Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
 • Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Wodnokanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, itp.).

 

NAUCZYCIELE:

 

 • Ogłaszają alarm dla uczniów.
 • Nakazują opuszczenie budynków.
 • Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów.
 • Nadzorują zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia i dokumentów.
 • Sprawdzają stan osobowy uczniów.

 

WOŹNY SZKOŁY:

 

 • Nadzoruje ewakuację samochodów sprzed budynków III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.
 • Przekazuje na miejsce ewakuacji dyrektorowi szkoły informację o zakończeniu akcji ewakuacyjnej.

 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM    IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE:

 

 • W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procedurze.
 • W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego (NSCH) w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami (pozostać na miejscu, ewakuować się).

 

V. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI:

 1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i wodno- kanalizacyjne.
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.
 4. Przygotować do ewakuacji (zabezpieczyć) ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, itp.
 5. Pozamykać okna.
 6. Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację powinny przystąpić
  do przydzielonych im zadań.
 7. Wszystkie osoby opuszczające III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji, postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na Plac Kościuszki.
 8. Nie zamykać pomieszczeń.
 9. Nauczyciele przekazują na miejscu ewakuacji – Placu Kościuszki, dyrektorowi szkoły informację o opuszczeniu budynków przez uczniów i stanie osobowym.
 10. Na miejscu ewakuacji nauczyciele i uczniowie przebywają do czasu otrzymania informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.


VI. DROGI EWAKUACYJNE / KIERUNKI EWAKUACJI:

Ewakuacja uczniów i pracowników III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na Plac Kościuszki odbywa się zgodnie z Planem ewakuacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie – w załączeniu do niniejszej procedury.

 

VII. OBOWIĄZKI SEKRETARIATU SZKOŁY / WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁÓW:

 1. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci, itp., które mają być zabezpieczone (ewakuowane).
 2. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji i przebiegu ewakuacji.
 3. Przeprowadzać regularnie próbną ewakuację oddziałów w ramach zajęć z wychowawcą.