Close

Matematyka w zastosowaniach

W roku szkolnym 2016/2017 już po raz jedenasty przystępujemy do organizacji konkursu matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem Matematyka w zastosowaniach. Tematem konkursu są szeroko pojęte zastosowania matematyki, w tym zagadnienia finansowe, bankowe, ekonomiczne, fizyczne i techniczne. 

Na każdym etapie kształcenia matematycznego podkreśla się konieczność dostrzegania związków tego przedmiotu z rzeczywistością i wdrażania uczniów do wykorzystywania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Także treści kształcenia zawarte w zreformowanej podstawie programowej oscylują w kierunku szerokich zastosowań matematyki i umiejętności ich wykorzystania w życiu. Zmiany cywilizacyjne i społeczne generują zapotrzebowanie na absolwentów, którzy podejmą pracę w zawodach wymagających znajomości przedmiotów ścisłych, w tym matematyki. Szkoła ponadgimnazjalna kształci takich właśnie potencjalnych pracowników. Pokazując uczniom szerokie spektrum możliwych zastosowań wiadomości, które zdobywają na lekcjach szkolnych, roztacza się przed nimi, tym samym, propozycje wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub przyszłego zawodu.

Także Centralna Komisja Egzaminacyjna, formułuje rok rocznie po analizie wyników egzaminu maturalnego z matematyki, wniosek, że uczniowie w stopniu niezadowalającym radzą sobie z rozwiązywaniem problemów wymagających rozumowania, argumentacji oraz budowania modelu matematycznego danej sytuacji. Cele planowanego konkursu zbieżne są z umiejętnościami, które powinien posiadać uczeń, by zrealizować stawiane przed nim ogólne wymagania sformułowane w podstawie programowej. Są to:

  • rozumienie i opis rozumowania przy użyciu języka matematycznego
  • operowanie obiektami matematycznymi
  • budowanie modelu matematycznego danej sytuacji
  • tworzenie strategii rozwiązania problemu
  • prowadzenie rozumowania i uzasadnianie jego poprawności
  • weryfikowanie otrzymanego wyniku

Opanowanie lub pogłębienie przez ucznia wymienionych umiejętności, wpłynie z pewnością na wynik obowiązkowego i dodatkowego egzaminu z matematyki, zatem stanowić będzie dla niego wymierną korzyść edukacyjną, a jednocześnie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkole, do której uczęszcza.

Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Ponieważ konkurs ten wpisał się na stałe w kalendarz szkolnych przedsięwzięć, jako działanie promujące nauki ścisłe, szkołę i miasto Leszno, dlatego rok rocznie uzyskujemy wsparcie finansowe ze strony Prezydenta Miasta Leszna oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, co pozwala na zapewnienie laureatom konkursu atrakcyjnych nagród.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z harmonogramem.

Regulamin 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017