Close
Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


III Liceum Ogólnokształcace im. Juliusza Słowackiego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://3loleszno.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Umieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Deklarację sporządzono: 2020-12-14
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty Klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Ratajczak, lo3leszno@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 90 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodniej strony budynku ( tj. od strony ul Narutowicza). Wejście wyposażone jest w platformę umożliwiającą wygodny podjazd. Dodatkowo wejście do budynku C- Sali Gimnastycznej wyposażone jest również w w/w platformę.

Zdjęcie wejścia od strony ulicy Narutowicza


Zdjęcie wejścia do budynku C - sala gimnastyczna


2. Przy zachodnim wejściu do szkoły, po lewej stronie znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo szkoła wyposażona jest w dwie windy, które umożliwiają dotarcie osób niepełnosprawnych na pierwsze piętro głównego budynku. Dostęp na drugie piętro w głównym budynku jest niemożliwy, ze względu na brak windy.
3. Windy znajdujące się na terenie głównego budynku są automatyczne.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Osoba niepełnosprawna ma prawo przebywać na terenie szkoły w towarzystwie psa asystującego
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

1. Wniosek o zapewnienie dostępności informacyno - komunikacyjnej - do pobrania
2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - termin przekazania do 31.03.2021 r. - do pobrania
3. Plan działania na rzecz poprawy dostępności
- do pobrania